Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
 
<< Previous              Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Satyrinae                Next >>
 
French common name: Nordique des tourbières
 

Near Chisasibi, QC     2018/07/06
 
 
 Mer Bleue    Ottawa, ON   2011/05/13
 
 

 
Mer Bleue    Ottawa, ON   2011/05/13
 

 
Jutta Arctic
  Parc La Verendrye, QC     03/07/2018