Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
 
<< Previous              Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Satyrinae                Next >>
 
French common name: Nordique des tourbières
 
Mer Bleue    Ottawa, ON   2010/05/25
 
 
 Mer Bleue    Ottawa, ON   2011/05/13
 
 


 
Mer Bleue    Ottawa, ON   2011/05/13
 

 
 
Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
Mer Bleue    Ottawa, ON   2011/05/13