Harvester ( Feniseca tarquinius )
 
<< Previous                  Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Miletinae                   Next >>
 
French common name: Moissonneur
 
Larose Forest   Limoges, ON   2010/07/06
 
 
 Dolman Ridge   Ottawa, ON    2010/06/25
 
 
  Dolman Ridge   Ottawa, ON    2012/05/27
 
 
 Dwyer Hill Rd    Almonte, ON   2010/08/20