Spring Azure ( Celastrina ladon )
 
<< Previous            Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Polyommatinae             Next >>
 
French common name: Azur printanier
 
 Male - Warner, ON  2017/04/14
 
 
Spring Azure ( Celastrina ladon )
Male - Caistorville, ON  2014/04/16