Harris's Checkerspot ( Chlosyne harrisii )
 
<< Previous               Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Melitaeinae                 Next >>
 
French common name: Damier de Harris
 

Richmond Road  Ottawa, ON  2012/06/06
 


Harris&#39;s Checkerspot ( Chlosyne harrisii )
Perth, ON   2018/06/10 
 


Richmond Road  Ottawa, ON  2012/06/06
 

 
 Kazabazua, QC  2011/06/10